ОБЩИ УСЛОВИЯ

последна актуализация от 01.08.2012 год.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Тези общи условия регламентират реда, начина и сроковете за предоставяне на Услугата от Гама Софт.

2. Тези Общи условия са задължителни за Гама Софт и Абонатите и са неразделна част от индивидуалния договор, сключен между тях.

3. В тези Общи условия (ОУ) следните понятия да се разбират така:

3.1. Услугата – условно наименование на използваните от Абоната компоненти.

3.2. Абонат – страна по договора с Гама Софт, потребител на Услугата.

3.3. Договор – сключеният между Гама Софт и Абоната индивидуален договор.

3.4. Период – отчетен период за един календарен месец.

3.5. Външна услуга – услуга предоставяна от трета страна.

3.6. Информация – текстов, снимков и графичен материал.

3.7. Дизайн – изработка и редактиране на графични обекти, като частични или цялостни решения.

3.8. Сървър – техническо оборудване на Гама Софт, чрез което предоставя Услугата.

3.9. Публикуване – предоставяне на публичен достъп в Интернет до Информацията на Абоната, чрез Сървърите на Гама Софт или на Социалните мрежи.

3.10. Социални мрежи – www.facebook.com, www.twitter.com, www.plus.google.com

3.11. Страница – профил в социална мрежа.

ЛЕГИТИМНОСТ

4. “Гама Софт 2003” ООД, е дружество регистрирано по Търговския закон на Република България, ЕИК BG 131055907, със седалище и адрес на управление: с адрес гр.София, бул.“Македония” №19, вх.А, ет.1, ап.3.

4.1. Гама Софт е регистрирано в Комисията за защита на личните данни, по повод данните, предоставяни доброволно от Абоната във връзка с ползването на Услугата.

5. Абонат може да бъде всяко физическо или юридическо лице, както и неперсонифицирани дружества. Абонатът се идентифицира:

5.1. За физическите лица – български и чуждестранни граждани – с име, адрес, данни от документа за самоличност, ЕГН, осигурителен номер на чуждестранен гражданин.

5.2. За юридически лица – с наименование/фирма/, съдебна регистрация, адрес и седалище, ЕИК и представител.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И КОНФИДЕНЦИАЛНА ПОЛИТИКА

6. На основание Закона за защита на личните данни в сила от 01.01.2002 г., Абонатът има право на достъп до собствените си лични данни, които е подал или са станали достояние на Гама Софт при ползване на Услугата.

7. Приемайки тези ОУ Абонатът се съгласява неговите лични данни да бъдат съхранявани и обработвани от Гама Софт по електронен път.

8. Всички доброволно предоставени от Абоната данни, които го идентифицират в процеса на ползване на Услугата се съхраняват, обработват и използват от Гама Софт единствено с цел поддръжка на отделни функционалности от Услугата.

9. Личната кореспонденция на потребителите е строго конфиденциална и няма да бъде нарушавана, променяна или четена без изричното съгласие и/или указание на потребителя.

10. Страните се задължават да не разгласяват пред трети лица производствени и търговски тайни на другата страна, станали им известни при изпълнението на Договора, освен ако това е необходимо в изпълнение на българското законодателство.

11. Гама Софт си запазва правото да използва IP адресите на Абонатите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на българското законодателство.

12. Предвид международния характер на мрежата Интернет и че Сървърите на Гама Софт са свързан с тази мрежа, Гама Софт не гарантира, че потокът информация към и от Сървърите на Гама Софт няма да бъде следен и записван от трети страни,освен в случаите, в които се използва SSL ( криптирана връзка ), при която защитата на връзката се осъществява, съгласно международния SSL сертификат.

УСЛУГАТА – КОМПОНЕНТИ

13. Гама Софт предоставя на Абонатите Услугата изградена от следните компоненти, организирани в пакети или поотделно:

13.1. Социални мрежи

13.1.1. Конфигуриране на профил (създаване);

13.1.2. Графично оформление на страницата;

13.1.3. Изготвяне на програмна схема и концепция;

13.1.4. Реализиране на публикации

13.1.5. Отчет и доклад;

13.1.6. Допълнителни под-страница в .jpg формат;

13.1.7. Отразяване на допълнителни събития;

13.1.8. Изготвяне на рекламни кампании във Facebook.

13.2. Интернет

13.2.1. регистрация на домейн (електронен интернет адрес) от второ и трето ниво

13.2.2. От второ ниво в зоните:

  • .bg (www.ime.bg)
  • .com .net .org .info .biz (www.ime.com/net/org/info)
  • .tv .cn (www.ime.biz/tv)
  • .us .ca .fr .ch .uk .ca .cc .co .de .nl (www.ime.cc/co/uk/ca)
  • .name (www.ime.name)

13.2.3. От трето ниво към:

  • www.web.bg (www.ime.web.bg)
  • www.gms.bg (www.ime.gms.bg)

13.3. Дизайн

13.3.1. Уеб дизайн от типа „Унифициран графичен макет” с възможност за настройване на различни цветови конфигурации по избор на клиента, с цел постигане на желаната визия на макета. Този дизайн е насочен е към прагматичния потребител, като му осигурява оптимално присъствие в мрежата при минимални инвестиции.

13.3.2. Избор на дизайн от богата гама готови макети с различна тематика и визия.

13.3.3. Изработка на дизайн, по индивидуална концепция.

13.4. Хостинг

13.4.1. 24 часов мониторинг;

13.4.2. Ежедневно резервно копие на потребителската информация;

13.4.3. FTP достъп;

13.4.4. PHP;

13.4.5. Perl;

13.4.6. Python;

13.4.7. TCL;

13.4.8. Java;

13.4.9. MySQL;

13.4.10. cgi-bin;

13.4.11.Server Side Includes (SSI);

13.4.12. .htaccess;

13.4.13.Secure server (SSL);

13.4.14.Mail сървър;

13.4.15.POP3, SMTP;

13.4.16.PGP, PGPMail;

13.4.17.Мейлинг листи;

13.4.18.Различни статистики и др.

13.5. Поддръжка

13.6. Поща

13.6.1. POP3

13.6.2. SMTP

13.6.3. уеб-интерфейс

13.6.3.1. адресна книга

13.6.3.2. директории

13.6.3.3. управление на входящата поща

13.6.3.4. изискване на отговор

13.6.3.5. избор на езиков интерфейс

13.6.3.5.1. български

13.6.3.5.2. руски

13.6.3.5.3. английски

13.6.3.5.4. немски

13.6.3.5.5. френски

13.6.3.5.6. италиански

13.6.3.5.7. испански

13.6.3.5.8. гръцки

13.7. FTP

13.8. File Manager

13.9. Counter

13.10.Обратна връзка

13.11.Регистрация по търсачки

13.12.ePay

13.13.Рекламни кампании

Гама Софт предоставя Услугата при следните УСЛОВИЯ:

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ГАМА СОФТ

14. Гама Софт реализира и предоставя Услугата във вид, обем и срок, съгласно тези ОУ и Договора.

15. Гама Софт предоставя на Абоната необходимата Информация за използване на Услугата.

16. Гама Софт предоставя на Абоната необходимите имена и пароли за използване на Услугата.

17. Гама Софт активира и закрива Услугата или нейни компоненти.

18. Гама Софт предоставя и управлява Електронен интернет адрес от второ ниво – домейн или от трето ниво – поддомейн, съгласно регламента на тези ОУ за предоставяне на Услугата.

18.1. Гама Софт предоставя домейн, ако Абоната отговаря на изискванията на Регистъра.

18.2. Гама Софт предоставя домейн, ако името в избраният от Абоната Регистър е свободно.

18.3. Гама Софт редактира записите на домейна при Регистъра.

18.4. Гама Софт регистрира поддомейн, ако името в избраният от Абоната домейн е свободно.

18.5. Гама Софт поддържа и редактира записите на поддомейна.

18.6. Ако АБОНАТЪТ желае да използва предварително регистриран домейн е длъжен да предостави управлението му на Гама Софт.

19. Гама Софт регистрира домейна в търсещи роботи – търсачки, по ключови думи определени от Абоната.

20. Гама Софт предоставя на Абоната достъп до пощенски Сървър през уебинтерфейс, POP3 и SMTP протоколи.

21. Гама Софт актуализира Информацията в уеб-страницата на Абоната, в административния панел за управление на компонентите и паролите за достъп до 24(двадесет и четири) часа от постъпване на заявка от Абоната.

22. Гама Софт осигурява на Абоната текуща Информация за обема на използваните компоненти.

23. Гама Софт консултира Абоната при изграждането и актуализирането на Услугата.

24. Гама Софт ежедневно прави резервно копие на Информацията на Абоната, публикувана на своите сървъри.

25. Гама Софт осигурява техническа и софтуерна поддръжка на Сървъра.

26. Гама Софт уведомява своевременно Абоната за възникнали технически проблеми.

27. Гама Софт Уведомява Абоната за промени в условията и цените на Услугата 30(тридесет) дни преди влизането им в сила.

ПРАВА НА ГАМА СОФТ

28. Гама Софт има право да получава договореното възнаграждение при условията и сроковете на Договора.

29. Гама Софт има право да отказва публикуването на Информация със съдържание, противоречащо на ОУ, Договора, българското или международно законодателство.

30. Гама Софт има право да ограничи и впоследствие прекрати достъпа на Абоната до Услугата, ако той наруши клауза от Договора, ОУ, българското или международно законодателство.

30.1. Ако Абонатът отстрани нарушението, Гама Софт възстановява достъпа му до Услугата, съгласно ОУ и условията на Договора.

31. Ако електронната пощенска кутия на Абоната запълни заявения обем от дисково пространство, Гама Софт ще преустанови входящата кореспонденция към Абоната, до доплащане на необходимото дисково пространство или докато Абоната не освободи достатъчно дисково пространство чрез изтриване на входяща или изходяща кореспонденция.

32. Гама Софт има право да изпраща служебни съобщения до Абонатите на Електронната им поща.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АБОНАТА

33. Абонатът е длъжен да заплаща на Гама Софт за ползване на Услугата при условията и сроковете посочени в Договора.

34. Абонатът е длъжен да предоставя на Гама Софт необходимите изходни текстови и графични материали за реализиране и актуализиране на Услугата.

35. Абонатът е длъжен да следи за правомерното използване на предоставените му имена и пароли за достъп.

35.1. В случай на съмнение, че паролите за достъп са станали известни на неоторизирано от Абоната лице, той е длъжен незабавно да поиска от Гама Софт промяната им.

36. Абонатът е длъжен да уведомява Гама Софт при констатирано влошаване на Услугата.

37. Абонатът е длъжен да уведомява Гама Софт в случай на промяна на посочените координати за кореспонденция.

38. Абонатът е длъжен да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване Заявката за активиране на Услугата

39. Абонатът е длъжен да уведомява Гама Софт при промени в личните си данни предоставяни на Гама Софт, с оглед на тяхната актуалност и изчерпателност.

ПРАВА НА АБОНАТА

40. Абонатът има право да иска промени на компоненти от Услугата или на техен обем.

41. Абонатът има право да подава заявки за актуализация на Информацията си, публикувана на сървъра.

42. Абонатът има право да иска промени на предоставените му имена и пароли за достъп.

43. Абонатът има право да получава Информация за обема на използваните компоненти.

АБОНАТЪТ НЯМА ПРАВО

44. Абонатът няма право да публикува или разпространява, чрез Услугата Информация със съдържание, което е незаконно, вредно, заплашващо, обиждащо, предизвикващо безпокойство, нараняващо, дискредитиращо, вулгарно, неприлично, клеветящо, нарушаващо конфиденциалност или е неприемливо от гледна точка на расови, етнически или други етични и/или законови норми.

45. Абонатът няма право да съхранява или изпраща, чрез Сървърите на Гама Софт информация, данни, текст, софтуер, музика, звук, фотоси или всякакви други материали които са обект на Авторско право на трети лица.

46. Абонатът няма право да публикува или разпространява, чрез Услугата Информация със заблуждаващ характер.

47. Абонатът няма право да причинява, чрез Услугата вреда на деца по какъвто и да е начин.

48. Абонатът няма право да формулира, публикува или разпространява, чрез Услугата материали, съдържащи компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване на Гама Софт или на други оператори. 

49. Абонатът няма право да разпространява, чрез Услугата Информация с неразрешени рекламни материали, Spam, „верижни писма“ или с вредно съдържание.

50. Абонатът няма право да фалшифицира или да манипулира идентификационните средства с цел да се прикрие произходът на Съдържание, предавано чрез Услугата.

51. Абонатът няма право да събира и използва неправомерно персонална информация за други Абонати.

52. Абонатът няма право да преследва или безпокои по какъвто и да е начин друг Абонат.

53. Абонатът няма право да пречи по какъвто и да е начин, на други Абонати да ползват Услугата.

54. Абонатът няма право да препродава договорената Услуга или нейни компоненти на трети лица без изрично писмено съгласие на Гама Софт.

55. Абонатът няма право да нарушава преднамерено или непреднамерено българското или международно законодателство.

ЦЕНИ

56. Цената на Услугата се формира от инсталационна такса, месечен абонамент, цена за дисково пространство, цена за международен трафик и цена за външни услуги.

56.1. Инсталационните такси и стойността на външните услуги се заплащат при подаването на заявка за активиране на Услугата или нейни компоненти.

56.2. Месечният Абонамент, стойността на използваните дисково пространство и международен трафик се заплащат ежемесечно до 15(петнадесето) число на следходния месец (период) от ползване на Услугата.

ТАРИФИРАНЕ

57. Гама Софт тарифира Услугата по период за календарен месец.

58. При активиране на Услугата или нейни компоненти, след началото на периода Абонатът заплаща пропорционално за срока на ползване от периода.

59. Когато поради нарушение на Абоната, Гама Софт временно е ограничило правата му за достъп, а впоследствие ги възстанови, Абоната заплаща пропорционално за срока на ползване от периода.

60. При надвишаване на заявеният обем на компонент от Услугата, Абонатът заплаща надвишението.

61. При закриване на Услугата или на нейни компоненти, Абонатът заплаща за целия срок до края на периода (месеца).

62. След приключване на период Гама Софт изпраща по електронна поща до Абоната Проформа-фактура със стойността на използваните от Абоната компоненти на Услугата за предходния период.

62.1. Абонатът заплаща стойността на Услугата въз основа издадената Проформафактура.

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

63. Абонатът може да предплаща за бъдещи периоди.

63.1. Гама Софт се разпорежда с авансовите суми за разплащане по периоди.

63.2. Ако възникналото задължение надвишава наличния аванс, Гама Софт няма да разпореди разплащане на периода.

63.3. При окончателно закриване на Услугата и наличие на аванс от предплатени периоди, Гама Софт възстановява на Абоната остатъка от аванса, в срок от 15(петнадесет) дни след приключване на последния период, с кредитно известие към последната или последните фактури.

64. Дължимите от Абоната суми се плащат в български лева по банков път по сметка на „Гама Софт 2003” ООД: IBAN: BG07FINV915010BGN01KBS в Първа инвестиционна банка (ПИБ). 

64.1. При получено плащане, Гама Софт издава и изпраща на Абоната фактура на изрично, посочена от АБОНАТА електронна поща (Съгласно чл.7, ал.1 и чл.8 от Закона за счетоводството и писмо на МФ ГДД N91-00-46 от 25.03.2002 г., при изпращане по електронен път, печатът не е задължителен реквизит на фактурата, а подписите са заменени с идентификационни шифри).

РЕАЛИЗАЦИЯ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

65. Гама Софт реализира и актуализира Услугата или нейни компонент/и с Информация предоставена или одобрена от Абоната.

65.1. Гама Софт не съставя изходна Информация за реализацията и актуализацията, освен ако това не е изрично договорено между страните.

66. Гама Софт активира Услугата или нейни компоненти в срок от 24(двадесет и четири) часа от получено потвърждение за направено плащане.

67. Услугата и/или нейни компоненти се считат за активирани от момента, в който бъдат публикувани в Интернет.

68. При констатиране на недостатъци в реализацията или актуализацията на Услугата Абонатът има право да иска отстраняването им за сметка на Гама Софт в срок от 24 (двадесет и четири) часа.

69. Ако предоставените от Абоната изходни текстови и графични материали за реализиране и актуализиране на Услугата се окажат неподходящи, Гама Софт трябва да предупреди Абоната и да му разясни причините за това. 

69.1. Ако не бъде постигнато съгласие между страните в срок от 48 (четиридесет и осем) часа, всяка от страните може да поиска прекратяване на договора, като в този случай Гама Софт има право на възнаграждение, съответстващо на  степента на реализация.

70. Ако Услугата е реализирана или актуализирана съгласно условията на Договора Абонатът е длъжен да я приеме.

70.1. Услугата се счита за приета, ако до 24 (двадесет и четири) часа от активирането, Абонатът не уведоми Гама Софт, че има възражения.

ДОСТЪП ДО СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

71. Административният достъп до Страницата се осъществява с потребителско име (e-mail) и парола, оторизирани като Администратор на Страницата.

72. С подписването на договор, страната носител на административните права е длъжна в срок не по-късно от 10 (десет) дни да предостави административен достъп (покана) на всички лица, посочени от страна на АБОНАТА, идентифицирани с потребителско име (e-mail).

72.1. При регистрация на нова Страница, срокът, започва да тече от датата на регистрация на Страницата, а носител на административните права е страната извършила регистрацията.

73. По време на действие на договора, страните нямат право да прекратяват административният достъп на другата страна.

74. При установяване на неправомерен административен достъп до Страницата, страната която го е установила, е длъжна незабавно да предприеме действия за ограничаване на достъпа и да уведоми другата страна.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

75. Абонатът има право единствено върху Информацията и Дизайна, предоставени от него на Гама Софт за реализиране и актуализиране на Услугата, по време, след изтичане или прекратяване на Договора.

75.1. Всички останали имуществени и неимуществени авторски права върху компютърни програми, дизайн, база данни и други произведения или материали, създадени, разработени, адаптирани, преведени, или изменени с цел функционирането на компонентите на Услугата, принадлежат на Гама Софт.

76. Абонатът няма право да предоставя за публикуване Информация, която представлява интелектуална собственост, лични данни или търговска тайна на трето лице, без негово съгласие.

77. Гама Софт има право да съхранява Информация предоставена от Абоната, да я обработва, зарежда и изобразява върху екран, да я съхранява в паметта на компютър, превежда, преработва, да я публикува в Интернет, да я актуализира  
внася други изменения в нея, доколкото това е необходимо за реализиране и актуализиране на Услугата.

ОТГОВОРНОСТИ

78. Гама Софт носи отговорност само в случаите изрично упоменати в Договора и в ОУ.

79. Гама Софт не носи отговорност, ако поради нарушена работоспособност на програмно-техническите средства на Абоната, на неговия интернет-доставчик или на Телекомуникационните връзки в и извън страната Абонатът не може да ползва временно, частично или напълно Услугата.

80. Гама Софт не носи отговорност ако при профилактика на технически съоръжения качеството на Услугата бъде временно влошено.

81. Гама Софт не осигурява техническа поддръжка на компютърните системи, мрежи, хардуер, софтуер и периферия на Абоната, освен ако това не е изрично договорено между страните..

82. Абонатът носи цялата отговорност ако при достъп с негова парола са нанесени имуществени и/или неимуществени вреди на него или на трети лица и същите са предявили иск за възстановяване на нанесените им щети.

83. Абонатът носи цялата отговорност за съдържанието на Информацията, публикувана и разпространявана от него чрез Услугата, съгласно българското или международно законодателство.

КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

84. Кореспонденцията между Гама Софт и Абоната ще се извършва на адрес, по факс, или на електронна поща посочени в приложение към Договора.

84.1. Кореспонденцията между страните, се извършва в писмена форма, с препоръчана поща или куриерска агенция с обратна разписка. Писмената форма се счита за спазена и при изпращането на кореспонденцията по електронна поща с получено потвърждение или факс.

84.2. Абонатът подава Информация за реализация и актуализация на Услугата по електронна поща, в офисите на Гама Софт или чрез негов оторизиран представител.

85. Страните са длъжни да осигурят безпрепятствено получаване на кореспонденцията си.

86. При промяна на посочените координати съответната страна уведомява другата, като при липса на уведомление за промяната всяко уведомление, изявление или друго съобщение, ще се счита за редовно получено от страната с всички произтичащи от това последици.

СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА УСЛУГИ

87. Договора се подновява автоматично, ако няма изрично писмено искане на една от страните за неговото прекратяване.

88. Договора може да бъде прекратен преди изтичане на срок му в следните случаи:

88.1. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.

88.2. По желание на една от страните, изразено в писмена форма след отправяне на

90 (деветдесет) дневно предизвестие.

88.3. При възникване на обективна невъзможност за изпълнение на поетите задължения.

88.4. В резултат на действия или актове на компетентни държавни органи, които водят до ограничаване правомощията или функциите, на която и да било от страните.

88.5. С 30 (тридесет) дневно предизвестие от всяка една от страните, ако ответната нарушава Договора или тези Общи условия.

89. Гама Софт има право да прекрати едностранно, без предизвестие Договора, ако Абоната ползва Услугата в нарушение на клаузи от този договор и/или ОУ, както и на българското или международно законодателство.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

90. Гама Софт прави ОУ публични за Абонатите си, като ги предоставя във всяко свое представителство на територията, на която предоставя услугите и в Интернет на адрес https://www.gms.bg/ou.pdf за целия им период на действие и  редоставя достъп до тях на Абонатите при сключване на договора.

91. ОУ могат да бъдат актуализирани от Гама Софт по всяко време.

92. Гама Софт внася промени в ОУ по своя инициатива – при въвеждане на нови услуги или по други причини.

93. Гама Софт уведомява Абоната за промени в Общите условия по електронна поща.

94. Абонатът може в 5-дневен срок да уведоми писмено Гама Софт ако не приема предложените промени. В противен случай се счита, че Абонатът приема новите условия и те стават задължителни за него.

95. Гама Софт не носи отговорност, ако Абоната не е прочел последния вариант на настоящите ОУ.

ДРУГИ

96. Тези ОУ се прилагат и за заварените Абонати към датата на влизането им в действие.

97. Гама Софт и АБОНАТЪТ влизат в абонаментно правоотношение от датата на първото плащане.

98. Всички приложения към Договора, подписани от страните, представляват неразделна негова част и всяко нарушение или неизпълнение на условията по тях се приравнява на нарушение на Договора с всички произтичащи от това последици.

99. В случай, че клауза от Договора или от тези ОУ се окаже недействителна, това няма да засегне действителността на останалите клаузи.

100. Всички спорове между страните по Договора, за които не е постигнато взаимно съгласие в 30 (тридесет) дневен срок, се уреждат от нормите на действащото българско законодателство.

ДЕФИНИЦИИ

101. Административен панел за управление на компонентите – уеб-базиран софтуер с оторизиран достъп даващ възможност на АБОНАТА да управлява част от компонентите на Услугата, да получава справочна Информация за посещаемостта на страницата си, изразходван трафик, дисково пространство и др.

102. Общи условия (ОУ) – общовалидни регламенти за използване на Услугата, публикувани на интернет-страницата на Гама Софт.

103. Потребителско име – име с което се предоставя оторизиран достъп с парола.

104. FTP (File Transfer Protocol) – Стандартен метод за изпращане на файлове между един компютър и друг използвайки TCP

105. TCP (Transmission Control Protocol) – протокол за обмен на данни, гарантиращ че при доставката на данните пакетите ще бъдат в същото нареждане вътре, както при изпращането им.

106. IMAP (Internet Message Access Protocol) – сървърен протокол за достъп до електронна поща, без да е необходимо да се изтегля пощата на локален компютър.

107. РОР3 (Post Office Protocol version 3) – сървърен протокол, позволяващ изтегляне на електронна поща от сървъра.

108. SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) – сървърен протокол за изпращане на електронна поща.

109. Зона – електронен интернет адрес от първо ниво (.bg; .com; .net).

110. Домейн – електронен интернет адрес от второ ниво (ime.bg; ime.com; ime.net).

111. Поддомейн – електронен интернет адрес от трето ниво (podime.ime.bg; podime.ime.com; podime.ime.net).

112. Проформа-фактура – известие за дължими суми, основание за плащане.

113. Кредитно известие – документ, с който се отразява намалението на данъчната основа на услуга документирана с фактура.

114. Spam – изпращането на много еднакви електронни писма, на различни хора.

115. e-mail to SMS – услуга, предоставяна от мобилни оператори, за получаване на Електронна поща на мобилен телефон, като кратко съобщение.

116. SNS – Social Network Services

Гама Софт 2003 ООД